«Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergä we ylmy maslahata gatnaşyjylara

12.09.2019

Hormatly halkara sergä we ylmy maslahata gatnaşyjylar!

Sizi ak mermerli Aşgabatda geçirilýän «Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara serginiň we ylmy maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Ýurdumyzyň energetika senagaty milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň biridir. Döwletimiz tarapyndan geçirilýän özgertmeleriň çäginde ýurdumyzyň elektrik energetikasy pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, pudaga täze tehnologiýalary ornaşdyrmak, döwrebap energetika enjamlaryndan baş çykarýan hünärmenleri taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işleriň hatarynda bu pudaga maýa goýum serişdeleriniň uly möçberiniň gönükdirilendigi aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Möhüm ähmiýetli bu pudagy ösdürmek arkaly ýurdumyzyň senagatyny kämilleşdirmek, döwletimiziň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmak bilen bagly wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin oňaýly şertler döredilýär.

Öňdebaryjy tehnologiýalary we innowasion işläp taýýarlamalary önümçilige işjeň ornaşdyrmak, ata Watanymyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmek üçin ähli şertleri döretmek ýurdumyzyň sebitlerini gurşap alan giň möçberli özgertmeler maksatnamalaryny we taslamalaryny durmuşa geçirmekde esasy ugurlar bolup durýar.

Bu pudakda amala aşyrylýan ägirt uly işler ýurdumyzy elektrik energiýasy bilen doly üpjün etmäge hem-de ony goňşy döwletlere ibermäge mümkinçilik berýär.

Hormatly adamlar!

Gadyrly myhmanlar!

Bütin dünýäde energiýa serişdeleriniň sarp edilişiniň has-da artýan döwründe dünýäniň birnäçe döwletleri Türkmenistan bilen elektrik energetikasy babatda hyzmatdaşlyk etmäge uly gyzyklanma bildirýärler. Bu bolsa ýurdumyzyň halkara abraýynyň barha artýandygyna, milli ykdysadyýetimizi ösdürmekde energetika pudagynyň ähmiýetiniň uludygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Beýleki iri taslamalaryň hatarynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisi bilen ugurdaş gurulýan Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň taslamasy hem bar. Bu taslamanyň durmuşa geçirilmegi diňe bir oňa gatnaşýan ýurtlar üçin däl, eýsem, tutuş sebit üçin hem ägirt uly ähmiýete eýe bolar.

Bu halkara sergä we ylmy maslahata energetika ulgamynda netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine gyzyklanma bildirýän daşary ýurt kompaniýalary we işewürler gatnaşýarlar. Serginiň we ylmy maslahatyň ýurdumyzyň hünärmenleri bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyzyň özara tejribe alyşmagynda, geljekde giň gerimli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda hem-de iki tarapa hem bähbitli taslamalary ara alyp maslahatlaşmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýaryn.

Gadyrly dostlar!

Hormatly myhmanlar!

Sizi «Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergisiniň we ylmy maslahatynyň öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Size berk jan saglyk, uzak ömür, abadan we bagtyýar durmuş, ýurdumyzyň energetika pudagyny ösdürmek ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin!

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün

“Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýylynda nagt däl hasaplaşyklaryň ösüşi

10.09.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 3-nji oktýabryndaky 13240 belgili kararyna laýyklykda nagt däl tölegleriň möçberini giňeltmek maksady bilen, zähmet haklaryny, pensiýa we döwlet kömek pullaryny bank kartlaryna geçirmek tejribesi ornaşdyryldy. Nagt däl hasaplaşyklaryň amatlyklaryny doly peýdalanmak üçin bank ulgamy tarapyndan ýurdumyzyň söwda merkezlerinde, bazarlarynda, dükanlarynda we dürli hyzmatlary hödürleýän nokatlarynda töleg terminallary ornaşdyryldy hem-de “Internet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlary müşderilere giňden hödürlendi. “Internet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlary arkaly müşderiler aragatnaşyk hyzmatlarynyň töleglerini, bank karzlarynyň esasy bergi we göterim töleglerini hem-de bir “Altyn asyr” bank kartyndan başga “Altyn asyr” bank kartyna pul geçirimlerini amala aşyryp bilýärler. Bu hyzmatlar amatly we peýdaly bolandygy sebäpli, müşderiler tarapyndan gyzgyn garşylandy we häzirki wagtda giňden ulanylýar. Bank hyzmatlary bilen birlikde, sanly ykdysadyýete geçmek boýunça amala aşyrylýan işleriň çäklerinde bank ulgamy tarapyndan ýurdumyzyň edara-kärhanalaryna we telekeçilerine öz müşderilerine internet sahypalary we dükanlary arkaly harytlary we hyzmatlary menzilara hödürlemek hem-de internet arkaly onlaýn hasaplaşyklaryny amala aşyrmak üçin amatly mümkinçilikler döredildi. Muňa mysal edip, Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň “Türkmendemirýollary” agentliginiň www.railway.gov.tm internet sahypasy ýa-da Android we IOS operasion ulgamly telefonlar üçin döredilen programmasy arkaly diýarymyzyň islendik künjeginde we gije-gündüziň dowamynda demir ýol ýolagçy gatnawlary üçin elektron peteklerini “Altyn asyr” bank karty arkaly nagt däl satyn alyp bolýandygyny görkezmek bolýar.

Elektron peteklerini menzilara satyn almak bilen, raýatlar haýsy şähere we haçan gitjekdigini hem-de demir ýol wagonynda haýsy ýerde oturjagyna çenli saýlap bilýärler.

Şeýle hem, Türkmenistanda dokma önümlerini öndürijileriň öňdebaryjylarynyň biri bolan GALA dükany ýurdumyzyň ilatyna www.gala.com.tm internet dükany arkaly dokma önümleriniň dürli görnüşlerini hödürleýär. Bu internet dükanynda, müşderiler dürli dokma önümleri bilen tanyş bolup, göwnüne ýaran önümiň reňkini we ölçegini saýlap, onlaýn tertipde “Altyn asyr” bank karty arkaly nagt däl tölegi amala aşyryp bilýärler.

Hormatly Prezidentimiziň 2018-nji ýylyň 30-njy noýabryndaky 984-nji karary esasynda kabul edilen «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda, sanly ykdysadyýete geçmek, onlaýn tertipde müşderilere hyzmatlary we harytlary hödürlemek boýunça işler ýurdumyzyň hususy eýeçiligindäki edara-kärhanalar we telekeçiler tarapyndan hem alnyp barylýar. Muňa mysal hökmünde, ýurdumyzyň ilatyna kompýuter we öý hojalyk tehnikasyny hödürleýän www.akyoltm.com internet dükanyny görkezmek bolar. Bu internet dükanynda müşderiler özüniň göwnüne ýaran kompýuter we öý hojalyk tehnikasyny saýlap, mukdaryny we eltip bermeli salgysyny görkezip, “Altyn asyr” bank karty arkaly nagt däl hasaplaşyklary geçirip bilýärler. Bu internet dükanynda satyn alynan harytlar gysga wagtyň dowamynda Türkmenistanyň çägindäki ähli şäherlerine mugt eltip berilýär.

“Altyn asyr” bank karty arkaly nagt däl hasaplaşyklaryň möçberini has-da artdyrmak üçin, bank hyzmatlaryny müşderilere menzilara ýerine ýetirmegiň birnäçe usullaryny ösdürmek ugrunda, şol sanda kompýuterleriň, öýjükli telefonlaryň we planşetleriň üsti bilen “Inernet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlarynyň mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça işler dowam edilýär. Täze tehnologiýalary ulanmak arkaly, ýagny öýjükli telefon aragatnaşygyny, töleg nokatlaryny we internet ulgamyny ulanmak esasynda elektron tölegler ulgamy ösdürilýär. Şeýle hem “Altyn asyr” bank kartlarynyň üsti bilen geçirilýän nagt däl tölegleriň gerimini mundan beýläk hem giňeltmek we bank kartlary arkaly hödürlenýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak boýunça işler alnyp barylýar. Hususan-da, ilatyň jaý-jemagat hyzmatlary üçin töleglerini geçirmek mümkinçiliginiň ýola goýulmagy meýilleşdirilýär.

“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna” laýyklykda alnyp barylýan giň gerimli işleriň netijesinde ýurdumyzyň ähli pudaklarynda uly özgerişlikleriň amala aşyrylmagy dowam edilýär. Gahryman Arkadagymyzyň “Döwlet adam üçindir!” diýen ynsanperwer ýörelgesinden ugur alýan bu özgerişlikleriň netijesinde, ýurdumyzyň sanly ykdysadyýete geçmegi, nagt däl hasaplaşyklaryň ösmegi hem-de onlaýn tölegleriň ýaýramagy bilen ähli raýatlaryň gymmatly wagtyny tygşytlamagy, ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlanmagyna, dünýä ülňülerine laýyk gelýän täze hyzmatlaryň hödürlenmegine we Watanymyzyň ösüşiň ýoly bilen täze rowaçlyklara ýetmegine ýardam edýär.

Ykdysady seljeriş we çaklaýyş

müdirliginiň başlygy Pirliýew Wepa

Hormatly Prezidentimiziň Singapur Resbuplikasynda geçen birinji döwlet saparynyň netijeleri

06.09.2019 ý.

Hormatly Prezidentimiz 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 26-27-i aralygynda Singapur Resbuplikasynda döwlet sapary bilen boldy. Döwlet saparynyň dowamynda Hormatly Prezidentimiz Singapur Respublikasynyň Prezidenti Halima Ýakob we ýurduň Premýer-ministri Li Sýan Lun bilen gepleşikleri geçirdi. Gepleşikleriň dowamynda iki ýurduň arasyndaky köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek üçin oňaýly mümkinçiliklerden peýdalanmak, iki taraplaýyn bähbitli, dostlukly we deňhukukly gatnaşyklary ösdürmek ylalaşyldy. Iki taraplaýyn bähbitli hyzmatdaşlygyň mysaly hökmünde, Hormatly Prezidentimiziň döwlet saparynyň öňýanynda, «GP Global Equipment Pte.Ltd» singapur kompaniýasy bilen gaz gysyjy desganyň taslamasyny düzmek we ony gurmak babatda gazanylan ylalaşygy bellemek bolar. Bu desganyň gurluşygyna 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda girişmek hem-de 2022-nji ýylyň fewral aýynda ony tamamlamak göz öňünde tutulýar. Bu önümçilik kärhananyň merkezi Garagumdaky gazkondensat känler toplumynyň Zäkli — Derweze gaz arassalaýjy desgalarynda ýerleşer. Onuň ýyllyk kuwwaty 2 milliard kub metr gaza deň bolar.

Döwlet saparynyň dowamynda, Hormatly Prezidentimiz Singapur Respublikasynyň iri işewürleriniň wekilleri bilen “Shangri-La” myhmanhanasynda duşuşygy geçirdi. Bu duşuşyga gatnaşan birnäçe ministrlikleriň, halkara korporasiýalaryň we maliýe düzümleriniň, ýagny «Pacıfic International Lines Pte.Ltd.» kompaniýasynyň, «The Development Bank of Singapore», «Indorama Corpоration» korporasiýasynyň, «DP Architects», «Fortrec Chemicals and Petroleum Pte.Ltd.» kompaniýalarynyň, «The Assocation of Banks in Singapore», «PSA International», «Surbana Jurong» kompaniýalarynyň hem-de Telekeçiligi ösdürmek boýunça agentligiň we beýlekileriň ýolbaşçylarynyň adyndan Hormatly Prezidentimize döwlet saparynyň iş tertibinde geçirilmeli çäreleriň örän köpdügine garamazdan duşuşmaga wagt tapandygy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyklaryny bildirdiler. Duşuşygyň dowamynda Hormatly Prezidentimiz Singapuryň gysga wagtyň içinde dünýäniň iň ösen ýurtlaryň birine öwrülip “Singapur ykdysady gudraty” dünýä belli bolandygyny belläp geçdi we birinji taryhy döwlet saparynyň esasy maksatlarynyň biriniň söwda we ykdysady ulgamlarynda özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmekden ybaratdygyny aýtdy. Şeýle hem, duşuşygyň barşynda nebitgaz we nebithimiýa senagatynda, ulag we logistika, maliýe we bank, deňiz portlaryny dolandyrmak, şähergurluşyk ulgamlarynda hem-de beýleki möhüm ulgamlarda özara gatnaşyklary mundan beýläk hem ösdürmek barada pikir alyşyldy we netijede, ikitaraplaýyn resminamalaryň 12-sine gol çekildi.

Singapur Respublikasynyň taryhyna seretsek, Singapur 1965-nji ýylyň 9-njy awgustynda garaşsyzlygyny yglan etdi. Garaşsyzlygyny yglan eden wagtynda Singapur agyz suwuny we gurluşyk çägä çenli başga ýurtlardan import edýän döwlet bolupdyr. Garaşsyzlyk ýyllarynda geçirilen ykdysady, bilim we hukuk reformalaryň hem-de maýadarlaryň ynamyny ödäp daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça alnyp barylan işleriň netijesinde, Singapur häzirki wagtda ösen bazar ykdysadyýeti bolan we jemi içerki önümiň ilat başyna düşýän paýy boýunça iň ýokary derejedäki ýurtlaryň hataryna girdi. Bu ýurduň gysga wagtyň dowamynda dünýäniň iň ösen döwletleriniň derejesine ýetmegi “Gündogar Aziýa gaplaňynyň” çalasyn hereketine menzedilip “Singapur ykdysady gudraty” adyna eýe boldy. Türkmenistan bilen Singapuryň arasy geografiki taýdan uzak bolsa-da, adam maýasynyň we ykdysadyýetiň ösüşiniň yzygiderli we dowamly artdyrylmagynda bir-birine meňzeşdir. Türkmenistan “Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi” bolup, ykdysadyýetiň ösüşiniň depgininiň ýyllaryň dowamynda 6-7 göterim derejesinde saklanyp, Gahryman Arkadagymyzyň “Döwlet adam üçindir!” diýen parasatly ýörelgesi bilen alnyp barylýan täzeçil maliýe we ykdysady, ulag we logistika, sport we syýahatçylyk ugrundaky syýasatlary hem-de dünýäniň ýurtlary bilen hoşniýetli parahatçylykly, iki taraplaýyn bähbitli gatnaşyklarynyň giňemegi Türkmenistanyň rowaçly geljeginiň kepili bolup durýar.

Ykdysady seljeriş we çaklaýyş

müdirligiň başlygy Pirliýew Wepa

“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy” bank ulgamynyň ösüşiniň çeşmesi.

Hormatly Prezidentimiz 2019-njy ýylyň 1-nji fewralynda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” tassyklady. Watanymyzyň durmuş-ykdysady şekilini düýpgöter özgertmäge niýetlenilen bu strategiki resminamanyň kabul edilmegi bilen, Gahryman Arkadagymyzyň döwlet dolandyryşynyň we halk hojalygynyň ähli ulgamlarynda düýpli özgertmeleri amala aşyrmagyň nobatdaky tapgyry bolup durýar. “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” ýakyn ýedi ýylyň dowamynda ähli pudaklarda geçiriljek toplumlaýyn çäreleriň netijesinde, jemi içerki önümiň ösüş depginini 2019-njy ýylda 6,3 göterime, 2025-nji ýylda 8,2 göterime ýetirilmegi maksat edildi. Maksatnamada bellenen toplumlaýyn çäreleri ýerine ýetirilmegi bilen, jemi içerki önümiň düzüminde senagat pudagynyň tutýan paýy 33,8 göterime, oba hojalyk pudagynyňky 8,9 göterime, gurluşyk pudagynyňky 11,5 göterime we hyzmatlar ulgamynyňky 45,8 göterime deň bolar. Gahryman Arkadagymyzyň milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryň öňünde goýýan strategiki wezipeleri we bellenilen ykdysady görkezijileri ýerine ýetirmekde bank ulgamy möhüm orny eýeleýär. Ähli pudaklar bilen bilelikde Türkmenistanyň bank ulgamynda düýpli özgertmeleri amala aşyrmak, şol sanda täze dörediljek senagat önümçiliklerini maliýeleşdirmek arkaly ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak, ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, tapgyrlaýyn sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak hem-de müşderilere menzilara hyzmat etmek ýola goýlar.

“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň” düzüm bölegi bolup durýan “Türkmenistanyň ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň 2019–2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna” laýyklykda, 2019–2025-nji ýyllarda ýurdumyzda alnyp barylýan pul-karz we maliýe syýasatynyň çäklerinde milli pulumyzyň hümmetiniň durnukly saklanmagy üpjün edilip, ýurduň ykdysadyýetini ýeterlik derejede pul serişdeleri bilen üpjün etmek, pul toplumyny kadalaşdyrmak we gözegçilikde saklamak boýunça degişli işleriň geçirilmegi dowam ediler. Milli ykdysadyýetimiziň bazar gatnaşyklaryna geçýän döwründe bäsdeşlige ukyply we innowasion ösüşe eýe bolan bank ulgamy durnukly we ygtybarly bolup durar. Ýurdumyzyň banklarynyň ygtybarlylygyny, ykdysady we maliýe durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin banklaryň maýalyk gorlaryny artdyrmak, şeýle hem maýanyň möçberiniň karz edaralarynyň işiniň barşynda bolup biljek töwekgelçiligini ýapmaga ýeterlik bolmagyny üpjün etmek ugrunda degişli işler dowam ediler. Şeýle hem, 2019-2025-nji ýyllarda ýurdumyzyň bank ulgamynyň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin banklar tarapyndan alnyp barylýan işleriň netijeliligini artdyrylyp, umumy dolandyryş işleriň hilini ýokarlandyrmak, elektron resminama dolanyşyk ulgamyny kämilleşdirmek hem-de täze inowasiýalary ornaşdyrmak arkaly müşderilere hödürlenýän bank hyzmatlarynyň amatlylygy artdyrylar.

Maksatnamanyň durmuşa geçirilýän döwründe ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda geçiriljek düzümleýin özgertmeleriň çäklerinde, Türkmenistanyň Hökümetiniň çözgütleri esasynda döwletiň paýynyň agdyklyk etmeginde banklaryň guramaçylyk-hukuk görnüşi üýtgedilip, paýdarlar jemgyýetine tapgyrlaýyn geçirip, paýnamalary goýbermek we olary ýerlemek göz öňünde tutulýar. Şeýle hem sap peýdany esaslyk maýasyna gaýtadan maýalaşdyrmak arkaly esaslyk maýanyň möçberi artdyrylar. Munuň özi ýurdumyzyň banklarynyň serişdeler binýadyny has-da artdyrmaga, milli we daşary ýurt maýadarlaryny çekmäge hem-de maýa goýum işjeňligini ösdürmäge mümkinçilik berer.

2019–2025-nji ýyllarda bank hyzmatlaryny müşderilere menzilara ýerine ýetirmegiň birnäçe usullaryny ösdürmek ugrunda degişli işler geçiriler, şol sanda kompýuterleriň, öýjükli telefonlaryň we planşetlaryň üsti bilen “Inernet bank” we “Mobil bank” hyzmatlarynyň mümkinçilikleri artdyrylar. Täze tehnologiýalary ulanmak arkaly, ýagny öýjükli telefon aragatnaşygyny, töleg nokatlaryny, şeýle hem internet ulgamyny ulanmak esasynda elektron töleg we elektron pullary ulanmak ulgamy ösdüriler. Şeýle hem “Altyn Asyr” bank kartlarynyň üsti bilen geçirilýän nagt däl tölegleriň gerimini mundan beýläk hem giňeltmek we bank kartlary arkaly hödürlenýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak boýunça işler dowam etdiriler. Hususan-da, bank karzlaryny gaýtarmak, aragatnaşyk hyzmatlarynyň töleglerini, ilatyň jaý-jemagat hyzmatlary üçin töleglerini, dürli salgytlary we ýygymlary, döwlet ätiýaçlandyryş töleglerini we beýleki tölegleri geçirmek mümkinçilikleriň ýola goýulmagy meýilleşdirilýär. Şeýle hem, hasaplaşyk-töleg ulgamynda döwrebap tehnologiýalary müşderilere hödürlemek maksady bilen bölek satuw we hyzmat ulgamynda QR-code (dessin tassyklanylýan kod) arkaly hasaplaşyklar giňden hödürlener.

Hormatly Prezidentimiziň 2018-nji ýylyň 30-njy noýabryndaky 984-nji karary esasynda kabul edilen «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda ýurdumyzyň ähli pudaklarynyň, şol sanda hem bank ulgamynyň sanly ykdysadyýete geçmegi bilen, diňe bir bank ulgamynyň işewürlik mümkinçiliklerini artdyrman, eýsem bank hyzmatlarynyň hiliniň ýokarlanmagyna, hyzmatlaryň täze döwrebap görnüşleriniň döremegine, harajatlaryň we sarp edilýän wagtyň tygşytlanmagyna ýardam berer. Ýurdumyzyň banklarynyň kart ulgamyny kämilleşdirmek hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň «Ösüş ugrunda halkara maliýeleşdirişiň elýeterligini giňeltmekde hyzmatdaşlyk» atly meýilleşdirilen Ösüş maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň çäklerinde, sanly ulgama geçmek bilen birlikde, banklaryň öz müşderileri bilen töleg we maglumat beriş resminamalarynyň elektron dolanyşygyny «Internet bank» ulgamy arkaly ornaşdyrmak meýilleşdirilýär. Bu bolsa bank hyzmatlaryndan peýdalanýan ähli müşderilere hyzmat edýän bankyna barmazdan, islendik ýerden, gije-gündiz öz hasaplaryny ulanmaga we zerur bolan maglumatlary almaga mümkinçilik berer.

“Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýylynda Gahryman Arkadagymyz tarapyndan ýediýyllyk maksatnamanyň tassyklanmagy bilen, ýurdumyzyň ähli pudaklarynda uly özgerişikleriň amala aşyrylmagyna badalga berildi. Hormatly Prezidentimiziň “Döwlet adam üçin!” diýen ynsanperwer ýörelgesinden ugur alýan bu özgerişlikler, ýurdumyzyň ähli raýatlarynyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlanmagyna, dünýä ülňülerine laýyk gelýän täze hyzmatlaryň hödürlenmegine hem-de Watanymyzyň ösüşiň ýoly bilen täze rowaçlyklara ýetmegine ýardam edýär.

Ykdysady seljeriş we çaklaýyş

müdirligiň başlygy Pirliýew Wepa

Turkmen
Vulnerability Scanner