Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

13.12.2019

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hasabatyň çäklerinde «Haryt nyşanlary hakynda» we «Harytlaryň gelip çykýan ýerleriniň atlary hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda, ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada habar berildi.

Şol hukuk namalarynyň düzgünlerine laýyklykda, Ministrler Kabineti tarapyndan kadalaşdyryjy resminamalaryň birnäçesini, şol sanda «Haryt nyşanlary bilen bagly hereketler üçin paçlary tölemegiň tertibini», «Haryt nyşanlary bilen bagly paç alynýan hereketleriň sanawyny we paçlaryň möçberlerini», «Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary bilen bagly hereketler üçin paçlary tölemegiň tertibini», «Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary bilen bagly paç alynýan hereketleriň sanawyny we paçlaryň möçberlerini» tassyklamak göz öňünde tutulýar.

Milli Liderimiziň garamagyna haryt nyşanlary we harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary bilen bagly paçlar hakyndaky Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan özgertmeler işinde milli kanunçylygy, şol sanda ykdysady ulgamy kadalaşdyrýan kanunçylygy döwrebaplaşdyrmaga möhüm ornuň degişlidigini belledi.

Milli Liderimiz soňky ýyllarda kabul edilen, häzirki döwrüň ýagdaýlaryny hem-de bu ulgamda hereket edýän halkara ülňüleri nazara almak arkaly, işlenip taýýarlanylan kanunçylyk namalarynyň ähmiýeti barada aýdyp, bu ugurda işleri halkara hukugyň kadalaryna laýyklykda, öz wagtynda geçirmegiň wajypdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz «Haryt nyşanlary we harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary bilen bagly paçlar hakyndaky» hödürlenen Karara gol çekip, ony wise-premýere elektron resminama dolanyşyk ulgamy arkaly iberdi we bu resminamanyň düzgünleriniň talaba laýyk ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Hasabatyň dowamynda wise-premýer kiçi we orta telekeçiligiň hukuk binýadyny pugtalandyrmak boýunça görülýän toplumlaýyn çäreler barada habar berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda hususy ulgamyň paýy artýar. Ýurdumyzyň telekeçileri hyzmatlar ulgamynda, önümçilik toplumynda we beýleki köp ugurlarda durmuşa geçirilýän taslamalara işjeň gatnaşýarlar.

Wise-premýer munuň hususy telekeçilere ýeňillikli salgyt salmak ulgamynyň kämilleşdirilmegini we degişli resminamalaryň işlenilip taýýarlanylmagyny talap edýändigini belledi hem-de döwlet

Baştutanymyzyň garamagyna «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi Kanunyna käbir üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakyndaky teklibi hödürledi.

Milli Liderimiz täze önümçilik kuwwatlyklarynyň işe girizilmeginiň hem-de telekeçilik işiniň dürli görnüşleriniň döredilmeginiň salgyt salmak binýadyny giňeltmäge, Döwlet býujetine gelýän serişdeleriň möçberiniň artmagyna mümkinçilik berendigini belledi.

Häzirki döwürde ýurdumyzyň salgyt ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek zerurlygy barha artýar diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we wise-premýere bu ulgama döwrebap usullary işjeň ornaşdyrmagy, degişli kadalaşdyryjy-hukuk namalaryny kämilleşdirmegiň üstünde yzygiderli işlemegi hem-de bu ulgamda hereket edýän kanunçylygyň düzgünleri barada düşündiriş çärelerini geçirmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisiň jemini jemläp, Täze ýyl baýramyny garşylamaga taýýarlyk görlüşi bilen bagly meselä ünsi çekdi. Milli Liderimiz baýramçylyk dabaralarynyň hem-de medeni-köpçülikleýin çäreleriň ýokary derejede guralmalydygyny hem-de hakyky türkmen toýuna mahsus ruhubelentlige beslenmelidigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz sözüni dowam edip, saglyk bilen bagly dürli meseleleri döredýän, käbir kesellere getirýän hereketsiz durmuş ýagdaýy barada durup geçmek bilen, ýaş nesliň sagdyn ösmegi üçin sagdyn gurşawy döretmegiň, dogry iýmitlenmekden başlap, sport bilen meşgullanmaga we ekologiýa abadançylygy bilen bagly meselelere ünsi çekdi.

Häzir dünýäde kompýuter we maglumat ulgamynyň ösmegi bilen, çagalar ençeme sagatlap kompýuterler, smartfonlar we planşetler bilen güýmenýärler. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, munuň özi hereketsiz durmuş ýagdaýyna, görüşiň peselmegine we saglyk bilen baglanyşykly beýleki çylşyrymly ýagdaýlara getirýär.

Milli Liderimiz munuň döwletimiziň hem-de jemgyýetimiziň gaýragoýulmasyz wezipesidigini, şoňa görä-de, bu meseläniň degişli düşündiriş, aň-bilim işleriniň derejesini hem-de öňüni alyş çäreleriniň netijeliligini ýokarlandyrmagy talap edýändigini aýdyp, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna bu babatda işleri güýçlendirmek barada görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz bu baradaky gürrüňi dowam edip we mekdeplerde hepdede üç gezek bedenterbiýe sapagyny girizmek ýa-da her şenbe güni sport gününi geçirmek meselesine seredilse, maksadalaýyk boljakdygyny aýdyp, bu tekliplere Ylymlar akademiýasynyň alymlary bilen bilelikde seretmegi we bu ugurda maksatnama taýýarlamagy tabşyrdy.

Täze okuw ýylyndan başlap, ähli orta we ýokary okuw mekdeplerinde şu sapaklary girizmeli diýip, hormatly Prezidentimiz wise-premýer P.Agamyradowa bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle hem mejlisde döwlet durmuşynyň käbir beýleki möhüm meselelerine garalyp, şolar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny hem-de berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün

“Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýylynda nagt däl hasaplaşyklaryň ösüşi

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 3-nji oktýabryndaky 13240 belgili kararyna laýyklykda nagt däl tölegleriň möçberini giňeltmek maksady bilen, zähmet haklaryny, pensiýa we döwlet kömek pullaryny bank kartlaryna geçirmek tejribesi ornaşdyryldy. Nagt däl hasaplaşyklaryň amatlyklaryny doly peýdalanmak üçin bank ulgamy tarapyndan ýurdumyzyň söwda merkezlerinde, bazarlarynda, dükanlarynda we dürli hyzmatlary hödürleýän nokatlarynda töleg terminallary ornaşdyryldy hem-de “Internet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlary müşderilere giňden hödürlendi. “Internet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlary arkaly müşderiler aragatnaşyk hyzmatlarynyň töleglerini, bank karzlarynyň esasy bergi we göterim töleglerini hem-de bir “Altyn asyr” bank kartyndan başga “Altyn asyr” bank kartyna pul geçirimlerini amala aşyryp bilýärler. Bu hyzmatlar amatly we peýdaly bolandygy sebäpli, müşderiler tarapyndan gyzgyn garşylandy we häzirki wagtda giňden ulanylýar. Bank hyzmatlary bilen birlikde, sanly ykdysadyýete geçmek boýunça amala aşyrylýan işleriň çäklerinde bank ulgamy tarapyndan ýurdumyzyň edara-kärhanalaryna we telekeçilerine öz müşderilerine internet sahypalary we dükanlary arkaly harytlary we hyzmatlary menzilara hödürlemek hem-de internet arkaly onlaýn hasaplaşyklaryny amala aşyrmak üçin amatly mümkinçilikler döredildi. Muňa mysal edip, Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň “Türkmendemirýollary” agentliginiň www.railway.gov.tm internet sahypasy ýa-da Android we IOS operasion ulgamly telefonlar üçin döredilen programmasy arkaly diýarymyzyň islendik künjeginde we gije-gündüziň dowamynda demir ýol ýolagçy gatnawlary üçin elektron peteklerini “Altyn asyr” bank karty arkaly nagt däl satyn alyp bolýandygyny görkezmek bolýar.

Elektron peteklerini menzilara satyn almak bilen, raýatlar haýsy şähere we haçan gitjekdigini hem-de demir ýol wagonynda haýsy ýerde oturjagyna çenli saýlap bilýärler.

Şeýle hem, Türkmenistanda dokma önümlerini öndürijileriň öňdebaryjylarynyň biri bolan GALA dükany ýurdumyzyň ilatyna www.gala.com.tm internet dükany arkaly dokma önümleriniň dürli görnüşlerini hödürleýär. Bu internet dükanynda, müşderiler dürli dokma önümleri bilen tanyş bolup, göwnüne ýaran önümiň reňkini we ölçegini saýlap, onlaýn tertipde “Altyn asyr” bank karty arkaly nagt däl tölegi amala aşyryp bilýärler.

Hormatly Prezidentimiziň 2018-nji ýylyň 30-njy noýabryndaky 984-nji karary esasynda kabul edilen «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda, sanly ykdysadyýete geçmek, onlaýn tertipde müşderilere hyzmatlary we harytlary hödürlemek boýunça işler ýurdumyzyň hususy eýeçiligindäki edara-kärhanalar we telekeçiler tarapyndan hem alnyp barylýar. Muňa mysal hökmünde, ýurdumyzyň ilatyna kompýuter we öý hojalyk tehnikasyny hödürleýän www.akyoltm.com internet dükanyny görkezmek bolar. Bu internet dükanynda müşderiler özüniň göwnüne ýaran kompýuter we öý hojalyk tehnikasyny saýlap, mukdaryny we eltip bermeli salgysyny görkezip, “Altyn asyr” bank karty arkaly nagt däl hasaplaşyklary geçirip bilýärler. Bu internet dükanynda satyn alynan harytlar gysga wagtyň dowamynda Türkmenistanyň çägindäki ähli şäherlerine mugt eltip berilýär.

“Altyn asyr” bank karty arkaly nagt däl hasaplaşyklaryň möçberini has-da artdyrmak üçin, bank hyzmatlaryny müşderilere menzilara ýerine ýetirmegiň birnäçe usullaryny ösdürmek ugrunda, şol sanda kompýuterleriň, öýjükli telefonlaryň we planşetleriň üsti bilen “Inernet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlarynyň mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça işler dowam edilýär. Täze tehnologiýalary ulanmak arkaly, ýagny öýjükli telefon aragatnaşygyny, töleg nokatlaryny we internet ulgamyny ulanmak esasynda elektron tölegler ulgamy ösdürilýär. Şeýle hem “Altyn asyr” bank kartlarynyň üsti bilen geçirilýän nagt däl tölegleriň gerimini mundan beýläk hem giňeltmek we bank kartlary arkaly hödürlenýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak boýunça işler alnyp barylýar. Hususan-da, ilatyň jaý-jemagat hyzmatlary üçin töleglerini geçirmek mümkinçiliginiň ýola goýulmagy meýilleşdirilýär.

“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna” laýyklykda alnyp barylýan giň gerimli işleriň netijesinde ýurdumyzyň ähli pudaklarynda uly özgerişlikleriň amala aşyrylmagy dowam edilýär. Gahryman Arkadagymyzyň “Döwlet adam üçindir!” diýen ynsanperwer ýörelgesinden ugur alýan bu özgerişlikleriň netijesinde, ýurdumyzyň sanly ykdysadyýete geçmegi, nagt däl hasaplaşyklaryň ösmegi hem-de onlaýn tölegleriň ýaýramagy bilen ähli raýatlaryň gymmatly wagtyny tygşytlamagy, ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlanmagyna, dünýä ülňülerine laýyk gelýän täze hyzmatlaryň hödürlenmegine we Watanymyzyň ösüşiň ýoly bilen täze rowaçlyklara ýetmegine ýardam edýär.

Ykdysady seljeriş we çaklaýyş

müdirliginiň başlygy Pirliýew Wepa

“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy” bank ulgamynyň ösüşiniň çeşmesi.

Hormatly Prezidentimiz 2019-njy ýylyň 1-nji fewralynda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” tassyklady. Watanymyzyň durmuş-ykdysady şekilini düýpgöter özgertmäge niýetlenilen bu strategiki resminamanyň kabul edilmegi bilen, Gahryman Arkadagymyzyň döwlet dolandyryşynyň we halk hojalygynyň ähli ulgamlarynda düýpli özgertmeleri amala aşyrmagyň nobatdaky tapgyry bolup durýar. “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” ýakyn ýedi ýylyň dowamynda ähli pudaklarda geçiriljek toplumlaýyn çäreleriň netijesinde, jemi içerki önümiň ösüş depginini 2019-njy ýylda 6,3 göterime, 2025-nji ýylda 8,2 göterime ýetirilmegi maksat edildi. Maksatnamada bellenen toplumlaýyn çäreleri ýerine ýetirilmegi bilen, jemi içerki önümiň düzüminde senagat pudagynyň tutýan paýy 33,8 göterime, oba hojalyk pudagynyňky 8,9 göterime, gurluşyk pudagynyňky 11,5 göterime we hyzmatlar ulgamynyňky 45,8 göterime deň bolar. Gahryman Arkadagymyzyň milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryň öňünde goýýan strategiki wezipeleri we bellenilen ykdysady görkezijileri ýerine ýetirmekde bank ulgamy möhüm orny eýeleýär. Ähli pudaklar bilen bilelikde Türkmenistanyň bank ulgamynda düýpli özgertmeleri amala aşyrmak, şol sanda täze dörediljek senagat önümçiliklerini maliýeleşdirmek arkaly ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak, ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, tapgyrlaýyn sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak hem-de müşderilere menzilara hyzmat etmek ýola goýlar.

“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň” düzüm bölegi bolup durýan “Türkmenistanyň ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň 2019–2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna” laýyklykda, 2019–2025-nji ýyllarda ýurdumyzda alnyp barylýan pul-karz we maliýe syýasatynyň çäklerinde milli pulumyzyň hümmetiniň durnukly saklanmagy üpjün edilip, ýurduň ykdysadyýetini ýeterlik derejede pul serişdeleri bilen üpjün etmek, pul toplumyny kadalaşdyrmak we gözegçilikde saklamak boýunça degişli işleriň geçirilmegi dowam ediler. Milli ykdysadyýetimiziň bazar gatnaşyklaryna geçýän döwründe bäsdeşlige ukyply we innowasion ösüşe eýe bolan bank ulgamy durnukly we ygtybarly bolup durar. Ýurdumyzyň banklarynyň ygtybarlylygyny, ykdysady we maliýe durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin banklaryň maýalyk gorlaryny artdyrmak, şeýle hem maýanyň möçberiniň karz edaralarynyň işiniň barşynda bolup biljek töwekgelçiligini ýapmaga ýeterlik bolmagyny üpjün etmek ugrunda degişli işler dowam ediler. Şeýle hem, 2019-2025-nji ýyllarda ýurdumyzyň bank ulgamynyň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin banklar tarapyndan alnyp barylýan işleriň netijeliligini artdyrylyp, umumy dolandyryş işleriň hilini ýokarlandyrmak, elektron resminama dolanyşyk ulgamyny kämilleşdirmek hem-de täze inowasiýalary ornaşdyrmak arkaly müşderilere hödürlenýän bank hyzmatlarynyň amatlylygy artdyrylar.

Maksatnamanyň durmuşa geçirilýän döwründe ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda geçiriljek düzümleýin özgertmeleriň çäklerinde, Türkmenistanyň Hökümetiniň çözgütleri esasynda döwletiň paýynyň agdyklyk etmeginde banklaryň guramaçylyk-hukuk görnüşi üýtgedilip, paýdarlar jemgyýetine tapgyrlaýyn geçirip, paýnamalary goýbermek we olary ýerlemek göz öňünde tutulýar. Şeýle hem sap peýdany esaslyk maýasyna gaýtadan maýalaşdyrmak arkaly esaslyk maýanyň möçberi artdyrylar. Munuň özi ýurdumyzyň banklarynyň serişdeler binýadyny has-da artdyrmaga, milli we daşary ýurt maýadarlaryny çekmäge hem-de maýa goýum işjeňligini ösdürmäge mümkinçilik berer.

2019–2025-nji ýyllarda bank hyzmatlaryny müşderilere menzilara ýerine ýetirmegiň birnäçe usullaryny ösdürmek ugrunda degişli işler geçiriler, şol sanda kompýuterleriň, öýjükli telefonlaryň we planşetlaryň üsti bilen “Inernet bank” we “Mobil bank” hyzmatlarynyň mümkinçilikleri artdyrylar. Täze tehnologiýalary ulanmak arkaly, ýagny öýjükli telefon aragatnaşygyny, töleg nokatlaryny, şeýle hem internet ulgamyny ulanmak esasynda elektron töleg we elektron pullary ulanmak ulgamy ösdüriler. Şeýle hem “Altyn Asyr” bank kartlarynyň üsti bilen geçirilýän nagt däl tölegleriň gerimini mundan beýläk hem giňeltmek we bank kartlary arkaly hödürlenýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak boýunça işler dowam etdiriler. Hususan-da, bank karzlaryny gaýtarmak, aragatnaşyk hyzmatlarynyň töleglerini, ilatyň jaý-jemagat hyzmatlary üçin töleglerini, dürli salgytlary we ýygymlary, döwlet ätiýaçlandyryş töleglerini we beýleki tölegleri geçirmek mümkinçilikleriň ýola goýulmagy meýilleşdirilýär. Şeýle hem, hasaplaşyk-töleg ulgamynda döwrebap tehnologiýalary müşderilere hödürlemek maksady bilen bölek satuw we hyzmat ulgamynda QR-code (dessin tassyklanylýan kod) arkaly hasaplaşyklar giňden hödürlener.

Hormatly Prezidentimiziň 2018-nji ýylyň 30-njy noýabryndaky 984-nji karary esasynda kabul edilen «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda ýurdumyzyň ähli pudaklarynyň, şol sanda hem bank ulgamynyň sanly ykdysadyýete geçmegi bilen, diňe bir bank ulgamynyň işewürlik mümkinçiliklerini artdyrman, eýsem bank hyzmatlarynyň hiliniň ýokarlanmagyna, hyzmatlaryň täze döwrebap görnüşleriniň döremegine, harajatlaryň we sarp edilýän wagtyň tygşytlanmagyna ýardam berer. Ýurdumyzyň banklarynyň kart ulgamyny kämilleşdirmek hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň «Ösüş ugrunda halkara maliýeleşdirişiň elýeterligini giňeltmekde hyzmatdaşlyk» atly meýilleşdirilen Ösüş maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň çäklerinde, sanly ulgama geçmek bilen birlikde, banklaryň öz müşderileri bilen töleg we maglumat beriş resminamalarynyň elektron dolanyşygyny «Internet bank» ulgamy arkaly ornaşdyrmak meýilleşdirilýär. Bu bolsa bank hyzmatlaryndan peýdalanýan ähli müşderilere hyzmat edýän bankyna barmazdan, islendik ýerden, gije-gündiz öz hasaplaryny ulanmaga we zerur bolan maglumatlary almaga mümkinçilik berer.

“Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýylynda Gahryman Arkadagymyz tarapyndan ýediýyllyk maksatnamanyň tassyklanmagy bilen, ýurdumyzyň ähli pudaklarynda uly özgerişikleriň amala aşyrylmagyna badalga berildi. Hormatly Prezidentimiziň “Döwlet adam üçin!” diýen ynsanperwer ýörelgesinden ugur alýan bu özgerişlikler, ýurdumyzyň ähli raýatlarynyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlanmagyna, dünýä ülňülerine laýyk gelýän täze hyzmatlaryň hödürlenmegine hem-de Watanymyzyň ösüşiň ýoly bilen täze rowaçlyklara ýetmegine ýardam edýär.

Ykdysady seljeriş we çaklaýyş

müdirligiň başlygy Pirliýew Wepa

Turkmen
Vulnerability Scanner