Hormatly Prezidentimiz “Altyn Asyr” Türkmen kölüniň çäginde täze obanyň düýbüni tutdy

16.05.2019 ý.

2019-njy ýylyň 8-njy maýynda Gahryman Arkadagymyz Balkan welaýatynda iş sapary wagtynda “Altyn Asyr” Türkmen kölüniň çäginde täze döwrebäp obanyň, giň gerimli durmuş-önümçilik toplumynyň gurluşygynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. “Altyn Asyr” türkmen köli ýurdumyzyň dünýäniň suw serişdelerini saklamak bilen baglanyşykly ählumumy meseleleriň çözgüdine oňyn goşant goşmaga ukyplydygyny aňladýan täzeçil taslama bolup durýar diýip, Gahryman Arkadagymyz belleýär. “Altyn Asyr” Türkmen köli Garagum sährasynyň merkezinde ýerleşýän emeli suw desgasy bolup, oba hojalygyny we halk hojalygyny ösdürmekde hem-de ekologiýany aýawly saklamakda ägirt uly ähmiýete eýe bolýar. Ýurdumyzyň hojalykara we ulgamlaýyn zeý suwlaryny Balkan, Daşoguz we Ahal welaýatyň çäklerinde ýerleşýän Garaşor tebigy çöketligine ýygnanyp, umumy uzynlygy 103 kilometre, ini bolsa 18,6 kilometre barabar bolan bu howdanyň ortaça çuňlygy 70 metre ýetýär we onuň mukdary 132 kub kilometre barabardyr. Şeýlelikde ýurdumyzda suwuň ägirt uly gory döredilmegi bilen, ol täze ekerançylyk we öri meýdanlaryny, gök zolaklary döretmekde öz goşandyny goşýar.

“Altyn Asyr” Türkmen kölüniň çäginde duýbi tutulan döwrebap durmuş-önümçilik toplumy öz içinde ýaşaýyş-durmuş düzümini, önümçilik desgalaryny, maldarçylyk, balykçylyk we ekerançylyk toplumlaryny öz içine alar. Täze obanyň gurluşygynyň birinji tapgyrynda 60 sany bir gatly 4 otagly, 20 sany bir gatly 3 otagly ýaşaýyş jaýlary, ikinji tapgyrda bolsa 44 sany bir gatly 4 otagly, 88 sany bir gatly 3 otagly ýaşaýyş jaýlary gurular. Guruljak bu ýaşaýyş jaýlar we beýleki medeni-durmuş hem-de önümçilik maksatly döwrebap desgalar sebitiň howa şertlerine doly laýyk getirilip bina ediler. Gahryman Arkadagymyzyň daşky gurşawyň sagdynlygyna we goraglygyna hem-de ekologiýa howpsuzlygynyň wajyplygyna aýratyn üns bermeginiň netijesinde, düýbi tutulan durmuş-önümçilik obanyň elektrik energiýasynyň üpjünçiligi gaýtadan dikeldilýän çeşmeden, ýagny tebigata ýaramaz täsiri bolmadyk kuwwaty 10 MWt bolan utgaşdyrylan ýel we gün energiýasy desgalaryndan üpjün ediler. Täze obada ýaş alymlar, ylmy-barlagçylar, rasionalizatorlar we olaryň işleri üçin ähli zerur mümkinçilikler dörediler. Şeýle hem, maldarçylyk we balykçylyk önümçiligine aýratyn üns beriler, sebäbi ekologlaryň maglumatlaryna görä “Altyn Asyr” Türkmen kölünde häzirki wagtda balyklaryň 25-e golaý görnüşi bar. Bu bolsa, bu ýerde balykçylygy ösdürmek, akwafermalary, köl hojalyklaryny döretmek üçin gerekli biologiki binýat bolup durýar.

Türkmenistanyň bank ulgamy, şol sanda hem Türkmenistanyň “Türkmenistan” döwlet täjirçilik banky Hormatly Prezidentimiziň 2018-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda çykaran “Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak hakynda” 942-nji Karary we 2012-nji ýylyň 20-nji iýulynda çykaran “Kiçi we orta telekeçiligi maliýe taýdan goldamak hakynda” 12446-njy Karary esasynda ýurdumyzyň telekeçileriniň bu ugurda hödürleýän taslamalaryny maliýeleşdirmekde öz goşandyny goşar. Munuň özi täze iş orunlarynyň döredilmegine, kiçi we orta telekeçiligiň işewürliginiň ösdürilmegine, importyň ornuny tutýan ýokary hilli we ekologik taýdan arassa önümleriň öndürilmegine ýardam eder.

Ykdysady seljeriş we çaklaýyş müdirliginiň başlygy

Pirliýew Wepa

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen gutlady

09.05.2019

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Eziz halkym!

Hormatly uruş weteranlary!

Sizi 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýeňiş baýramy adamzadyň parahatçylyk söýüjilik, dost-doganlyk garaýyşlaryny has-da rowaçlandyrýan, ynsanperwerligi we hoşniýetliligi giňden dabaralandyrýan şanly senedir. Şoňa görä-de, biz «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen 2019-njy ýylda Ýeňiş baýramyny medeni-jemgyýetçilik çäreleri, watansöýüjiligi we gaýduwsyzlygy terbiýeleýän duşuşyklar, beýik işlere ruhlandyrýan aýdym-sazly dabaralar bilen garşy alýarys. Dünýä döwletleri bilen dost-doganlyk, rowaçlyk ýollaryny gurýan Garaşsyz Diýarymyzyň paýtagty Aşgabat şäherindäki «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda, ähli şäherdir obalarymyzdaky ýadygärliklerde edermenligi häzirki we geljekki nesiller üçin nusgalyk mekdebe öwrülen watandaşlarymyzy uly hormat bilen ýatlap, Ýeňiş gününiň taryhy ähmiýetini has-da artdyrýarys. Bu çäreleriň jemgyýetimizi täze döredijilik maksatlaryna, beýik işlere galkyndyrmakda, ýaş nesillerimizi milli buýsanç, ýokary ynsanperwerlik ruhunda terbiýelemekde, parahatçylygyň we dostlugyň pugtalandyrylmagy ugrunda dünýä bileleşiginiň tagallalaryny birleşdirmekde örän uly ähmiýeti bardyr.

Elbetde, bu Ýeňiş aňsatlyk bilen gazanylmady, uruş ýüzlerçe şäherleri haraba öwürdi, açlyk getirdi, millionlarça ynsanlaryň ömür tanapyny üzdi.

Aradan onýyllyklaryň geçendigine garamazdan, basybalyjylykly, talaňçylykly, adalatsyz hem-de gazaply urşuň ajy hasratlary dünýä halklarynyň, şol sanda türkmen halkynyň kalbynda hem agyr ýatlamalary goýdy. Ýowuz urşuň aldym-berdimli söweşlerine gatnaşan, şirin janyny gaýgyrman söweşen köpmilletli esgerleriň arasynda biziň watandaşlarymyz hem Beýik Ýeňşiň gazanylmagyna öz mynasyp goşantlaryny goşdular. Olaryň görkezen edermenligi gahrymançylygyň belent nusgasyna öwrüldi.

Gowgaly uruş ýyllarynda tylda galan Türkmenistanyň ilaty beýik durmuşa, Watana çäksiz söýgi, ynam duýgulary bilen tutanýerli, gaýratly zähmet çekip, bol galla we pagta ýygnap, şanly Ýeňşiň gazanylmagyna mynasyp goşant goşdular. Watana, il-güne, ojagyna wepaly, lebzi halal, zähmetsöýer zenanlarymyz Goranmak gaznasyna altyn-kümüş şaý-sepleriniň 7392 kilogramyny tabşyryp, ynsanperwerligiň beýik nusgasyny görkezdiler. Uruş döwründe gelin-gyzlarymyzyň çeper elleriniň, uz barmaklarynyň gudraty, arzuwdyr umytlary bilen «Türkmeniň kalby» atly ägirt uly haly dokaldy.

Biziň beýik pederlerimiz parahatçylygy gorap, ölmez-ýitmez şöhrat gazandylar. Biz merdana watandaşlarymyzyň söweş edermenligi we ak ýürekden çeken zähmeti bilen külli adamzadyň öňünde bitiren beýik işlerine tüýs ýürekden guwanýarys. Dünýäde baky parahatçylygy pugtalandyrmak, dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmek ugrunda uly tagallalary edýäris.

Eziz watandaşlar!

«Döwlet adam üçindir!» diýen şygarymyza laýyklykda biz merdana halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmagy, Garaşsyz ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda ynamly ösýän, parahatçylygy söýüji Bitarap döwlet hökmünde dünýäde abraýynyň has-da artmagy üçin ähli zerur işleri geçirýäris. Durmuş syýasaty biziň esasy ugrumyz bolup, baş wezipämiz her bir adamyň parahat, eşretli hem-de bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmekden ybaratdyr.

Şoňa görä-de, ýurdumyzyň her bir raýaty, aýratyn-da, pähim-parasatly öwüt-ündewleri, wagyz-nesihatlary bilen jemgyýetimiziň agzybirligini has-da pugtalandyrmaga, ýaş nesilleri watansöýüjilik we ynsanperwerlik ruhunda terbiýelemäge saldamly goşant goşýan uruş we zähmet weteranlarymyz — paýhasly ýaşulularymyz, eziz enelerimiz üçin ähli zerur şertleri döretmek biziň esasy wezipämizdir. Biz eziz Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça kabul eden maksatnamalarymyzy, durmuş-ykdysady, medeni-bilim, jemgyýetçilik-syýasy özgertmelerimizi üstünlikli durmuşa geçirmek bilen, halkymyzyň abadan durmuşda ýaşamagyny üpjün edýäris.

Her ýyl 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş mynasybetli uruş weteranlaryna, şeýle hem uruşda wepat bolanlaryň ýanýoldaşlaryna döwletimiz tarapyndan gymmat bahaly sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşurylýar. Diýarymyzda täze gurlan we durky täzelenen dynç alyş öýlerinde, şypahanalarda, hassahanalarda uruş we zähmet weteranlaryna köp sanly durmuş ýeňillikleri döredilýär. Garaşsyz Watanymyzy söýmegi, ynsan mertebesini belent tutmagy ündeýän, hakyky watançylary terbiýelemekde görelde bolýan ýaşuly nesillerimiz biziň buýsanjymyzdyr.

Mähriban halkym!

Hormatly uruş weteranlary!

Sizi 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Size berk jan saglyk, asuda, abadan we bagtyýar durmuş, eziz Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin!

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW

Türkmen döwlet habarlar agentligi TDH. 

Turkmen
Vulnerability Scanner