Goýumlar

Türkmenistanyň  “Türkmenistan” döwlet täjirçilik banky tarapyndan raýatlara hödürlenýän plastik kart we goýumlaryň görnüşleri  boýunça göterim derejeleri.

2015-nji ýylyň 1-nji fewralyndan güýje girýär

Tertip belgisi

Goýumyň ady

Goýumyň möhleti

Goýumyň ýyllyk göterimi

Möhletli goýumlar

1

Möhletli goýum

12 aý

9

2

Möhletli goýum

9 aý

7

3

Möhletli goýum

6 aý

5

4

Möhletli goýum

3 aý

3

Talyp goýumlar

1

Talyp goýumy

6 aý

6

2

Talyp goýumy

3 aý

3

Pensiýa goýumlar

1

Pensiýa goýumy

12 aý

9

2

Pensiýa goýumy

6 aý

5

3

Pensiýa goýumy

3 aý

3

Möhletsiz goýumlar

1

Talap edilýänça goýum

möhletsiz

1

Altyn Asyr plastik kart goýumlar

1

Talap edilýänça goýum

möhletsiz

5 (göterimler her aýda goýumyň möçberine goşmak  bilen)

 

      BELLIK:

  1. Raýatlar daşary ýurt pulynda goýum goýanda göterimsiz kabul edilip biliner.  
  2. Döwlet edara, kärhanalardan we Döwlete dahylsy kärhanalarydan serişdeler goýuma çekilende Baş bank bilen ylalaşyp aýratynlykda seredip biliner.
Turkmen