Kassa hasaplaşyk amallar

Türkmenistanyň "Türkmenistan" döwlet täjirçilik banky tarapyndan

edilýän hyzmatlar üçin alynýan ýygymlaryň

N Y R H L A R Y

                                                                        Nyrhlar 2015-nji ýylyň 1-nji fewralyndan güýje girýär

 

Hyzmatlaryň görnüşleri

Ýygymlaryň nyrhlary

1.  Milli we daşary yurt pullarynda bank hasaplaryny açmak

1.1

Rezidentlere (eýeçiligiň görnüşine garamazdan) hasaplaşyk hasaplary açmak

 

20.00 manat

1.2

Rezident dällere (eýeçiligiň görnüşine garamazdan) hasaplaşyk hasaplary açmak

50.00 manat

1.3

Rezidentlere goýum hasaplary açmak

5.00 manat

1.4

Rezident dällere goýum hasaplary açmak

10.00 manat

1.5

Pensionerlere goýum hasaplary açmak

1.00 manat

2. Milli we daşary ýurt pullarynda nagt däl hasaplaşyklar

 

2.1

Serişdeleri  gaýry banklara geçirmek her bir amaldan;

 

 

1 000 manada çenli

1.50 manat

1 000-den10 000 manada çenli

3.00 manat

10 000-den 20 000 manada çenli

5.00 manat

20 000-den 100 000 manada çenli

0.025 %

aşaky çägi 5.00 manat

100 000-den 200 000 manada  çenli

0.02 %

aşaky çägi 25.00 manat

200 000  manatdan ýokary

0.015 %, aşaky çägi 40.00 manat ýokary çägi 200.00 manat

2.2

Rezident dälleriň depozit hasaplaryndan serişdeleri geçirmek

0,1%

2.3

Türkmenistanyň çäginde daşary ýurt pulyny geçirmek:

 

 

500 ABŞ $  çenli

5 ABŞ $

500 -den 1000 ABŞ $  çenli

10 ABŞ $

1000 -den 5000 ABŞ $  çenli

15 ABŞ $

5000 ABŞ $ ýokary

0,17 %, aşaky çägi ABŞ $ 20 ýokary çägi 300 ABŞ $

2.4

Edara görnüşli taraplaryň we hususy telekeçileriň töleglerini (SWIFT ulgamynyň üsti bilen)  geçirmek:

OUR

BEN

 

200 ABŞ $ çenli

35 ABŞ $

20 ABŞ $

200 -den 1000 ABŞ $ çenli

45 ABŞ $

30 ABŞ $

1000 -den 5000 ABŞ $ çenli

65 ABŞ $

50 ABŞ $

 

 

5000 ABŞ $-dan ýokary

 

0,17 % , aşaky çägi 60 ABŞ $, ýokary çägi 700 ABŞ $ Çykdajylar OUR töleg tabşyryklary geçirilende daşary ýurt banklarynyň çykdajylaryny müşderiniň hasabyndan tölenilmeli.

2.5

Fiziki şahslaryň töleglerini Türkmenistanyň çäginden daşary  geçirmek:

OUR

BEN

 

200 ABŞ $ çenli

25 ABŞ $

10 ABŞ $

200 -den 1000 ABŞ $ çenli

30 ABŞ $

15 ABŞ $

1000 -den 5000 ABŞ $ çenli

35 ABŞ $

20 ABŞ $

5000 ABŞ $-dan ýokary

0,25 %, aşaky çägi 45 ABŞ $ Çykdajylar OUR töleg tabşyryklary geçirilende daşary ýurt banklarynyň çykdajylaryny müşderiniň hasabyndan tölenilmeli.

2.6

Daşary ýurt puluny başga daşary ýurt puluna çalyşmak amallary (konwersiýa)

1 %, ýokary çägi 10 000 ABŞ $

2.7

Serişdeleri yzarlamak, töleg boýunça gözükdirijileri üýtgetmek, tölegleri ýatyrmak/gaýtarmak, benefisiara baranyny tassyklamak.

30 ABŞ $

2.8

Gurluşyk boýunça geçýan TMB-nyň Bankara walýuta biržasynda manady daşary ýurt puluna  çalyşmak;

50 million ABŞ $ çenli    0,2%

50 million ABŞ $ ýokary 0,1%                                  TMB-nyň kesgitlän hümmeti boýunça milli pulda

(GBS hasaba almak bilen)

2.9

Müşderileriň tabşyrygy boýunça TMB-nyň Bankara walýuta biržasynda her gün geçýän söwdalarda daşary ýurt puluny satyn almak;

0,4% TMB-nyň kesgitlän hümmeti boýunça milli pulda

(GBS hasaba almak bilen)

2.10

Daşary ýurt pullary müşderilere satmak we müşderilerden satyn almak

alyş-çalyş amallary üçin kesgitlenen hümmeti  boýunça

3.  Milli we daşary ýurt pullarynda nagt pul serişdeleri bilen

baglanşykly kassa amal işleri

3.1

Bankyň müşderisi bolmadyk taraplaryň kassa tabşyran  nagt pullaryny sanamak we  gaplamak

 

a

Merkezi diwan we Aşgabat şäher şahamçalary boýunça

1,0 %, aşaky çägi 1.00 manat  ýokary çägi 100 manat

b

Welaýatlarda  ýerleşýän şahamçalary boýunça

1,0 %, aşaky çägi 1.00 manat  ýokary çägi 10 manat

3.2

Zähmet haklary we oňa deňeşdirilen tölegler üçin nagt pullary bermek;

 

a

Döwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryna, kärdeşler arkalaşyklaryna we jemgiýetçilik guramalaryna

0,5 %

b

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine we onuň tabynlygyndaky edara-kärhanalaryna

0,3%

3.3

Komitent hasplaşyklary we oba hojalyk önümleri satyn almak üçin nagt pullary bermek

 

a

Döwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryna, kärdeşler arkalaşyklaryna we jemgiýetçilik guramalaryna

0,3%

b

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine we onuň tabynlygyndaky edara-kärhanalaryna

0,1%

3.4

Döwlet eýeçiligine degişli däl kärhanalara zähmet haklary we oňa deňeşdirilen tölegler üçin nagt pullary bermek;

1%

3.5

Hususy telekeçilere we kärendeçilere  nagt pullary bermek

1,7%

3.6

Edara görnüşli taraplaryň we hususy telekeçileriň hasaplaryndan nagt daşary ýurt pullaryny bermek.

1%

3.7

Fiziki şahslaryň daşary ýurt pulundaky hasaplaryndan nagt görnüşinde pullary bermek;

0,5 %

 

 

4. Inkasso boýunça hasaplaşyklar

4.1

Inkasso töleg talapnamalaryny kabul etmek

Jemi möçberinden 0,1%,

ýokary çägi 200 manat

5. Akkreditiwler boýunça hasaplaşyklar

5.1

Akkreditiwiň açylyşy

her aý üçin 0,1 % aşaky çägi 100 ABŞ $ ýokary çägi 2000 ABŞ $ (tutuş döwür boýunça  ýokary çägi 20 000 ABŞ $ )

5.2

Resminamalary kabul etmek, barlamak we tölemek

resminamalaryň bukjasynyň möçberinden 0,1 % ,

aşaky çägi 150 ABŞ $, ýokary çägi 3000 ABŞ $

5.3

Akkreditiwiň şertlerini üýtgetmek

100 ABŞ $

5.4

Akkreditiwiň möçberini köpeltmek

köpeldýän möçberinden       0,15 %,  aşaky çägi 100 ABŞ $ ýokary çägi 2000 ABŞ $

5.5

Müşderiniň talaby boýunça akkreditiwiň ýatyrylmagy

100 ABŞ $

5.6

Akkreditiwiň ulanylmadyk ýagdaýynda möhletiniň geçmegi

50 ABŞ $

5.7

Akkreditiwi awizo etmek

0,1 % aşaky çägi 100 ABŞ $

ýokary çägi 400 ABŞ $

5.8

Her bir SWIFT boýunça  habar bermek

20 ABŞ $

5.9

 

 

Akkreditiwleriň möhletini uzaltmak

Akkreditiwler boýunça galan möçberinden her aý üçin 0,1 % aşaky çägi 100 ABŞ $ ýokary çägi 2 000 ABŞ $ (tutuş döwür boýunça ýokary çägi   20 000 ABŞ $)

6. Bank blankalary we hyzmatlary

6.1

Depozitar öýjükleri kärendesine bermek (bir aýda):

15.00 manat

6.2

Nagt tölegler üçin bildirişi doldurmak

0.40 manat

6.3

Berk hasabatly kwitansiýanyň bir toplumy

1.00 manat

6.4

Gol nusgalary kartoçkasyny doldurmak (bir kartoçka)

5.00 manat

6.5

Hasaplaşyk hasabyň göçürmesini gaýtadan  bermek (bir sahypa)

2.00 manat

6.6

Töleg resminamalaryny  taýýarlap bermek (bir toplumy)

2.00 manat

6.6.1

Töleg resminamalaryny  taýýarlap bermek (bir toplumy)

5.00 manat

6.7

Migrasiýa gullugynda ýerleşýän girdeji kassalarynda tölegleri kabul etmek üçin (bir blldiriş);

2 ABŞ $ ýa-da TMB-nyň kesgitlän hümmeti boýunça milli pulda
(Şol sanda GBUS)

6.8

Fiziki şahslaryň daşary ýurt pulynda hasabynyň bardygy hem-de  hasap boýunça galyndysy barada güwähat bermek

60.00 manat

6.9

TDHÇMB geleşikleri boýunça güwähat

15.00 manat

6.10

Geleşikleriň pasporty

30.00 manat

6.11

Beýleki görnüşli güwähatlar we tassyknamalary

6.00 manat

6.12

Ahli görnüşli arzalar (pensionerler muňa girmeýär)

2.00 manat

6.13

Müşderiniň hasaplaşyk, walýuta hasaby boýunça ynanç hatyny resmileşdirmek;

60.00 manat

6.14

Çek kitapçalary:

 

 

25 sahypada

25.00 manat

50 sahypada

50.00 manat

6.15

Goýum kitapçasy

2.00  manat

7. Milli pulda goýum amallary

7.1.

Goýum hasaplardan  pul serişdeleri gaýry banklar geçirmek

2.00 manat

7.2

Goýum hasaplaryna nagt däl görnüşinde gelip düşen pul serişdelerini (zähmet haky we oňa deňeşdirilen töleglerden gaýry tölegler) nagt gönüşinde bermek;

1%

7.3

Goýum hasaplaryna zähmet haky we oňa deňeşdirilen tölegler üçin gelip gowuşan pul serişdeleri nagt görnüşinde bermek;

0,5%

7.4

Gaýry hasaplara  nagt tabşyrylan  pullary , Aliment pullary we Jan saglygyna ýetirilen zyýanyň ýa-da ekleýjisiniň aradan çykanlygy  bilen baglanyşykly zyýanyň öwezini dolmaklyk üçin nagt pullary  bermek

2.00 manat

8. Karz we faktoring amallary bilen baglanşykly hyzmatlar

8.1.

Edara görnüşli taraplara we hususy telekeçilere  karzlary resmileşdirmek

500.00 manat

8.2

Raýatlaryň  karzlaryny resmileşdirmek

50.00 manat

8.3

Zamunlary gaýtadan  (çalyşmak) resmileşdirmek

200.00 manat

8.4.

Faktoring amallar (diňe edara görnüşli taraplar üçin) alty aýa çenli möhlet bilen

18% (ýyllyk)

9.Plastiki kartlary ulanyp geçirilýän hasaplaşyklar

9.1

“Altyn Asyr”plastiki kart hasabyny açmak we pin-bukjalaryny bermek

Kartyň bahasy we ony embossirlemek üçin töleg+ pin-bukjasynyň bahasy we ony çap etmak üçin töleg+ 5 manat

9.2

“Altyn Asyr” plastik kartyny gaýtadan bermek

Kartyň bahasy we ony embo- ssirlemek üçin töleg+3 manat

9.3

Pin-bukjasyny gaýtadan çap etmek

Pin-bukjasynyň bahasy we ony çap etmek üçin töleg+2 manat

9.4

Plastik kart hasaplardan  serişdeleri gaýry banklara geçirmek;

1.00 manat

9.5

Edara görnüşli taraplardan  plastik kart hasaplara zähmet haklary we öňa deňeşdirilen tölegleri kabul etmek

1%

9.6

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine we onuň tabynlygyndaky edara-kärhanalaryna plastik kart hasaplara zähmet haklary we öňa deňeşdirilen tölegleri kabul etmek

0,3%

9.7

Hususy telekeçileriň pul serişdelerini plastiki kart hasaplara kabul etmek

1,7%

9.8

Şahsy taraplara bankomatlardan we terminallardan nagt pul bermek

Berlen nagt puluň jeminiň 0,5%-i möçberinde (GBSS hasaba almak bilen)

9.9

Şahsy taraplara bankomatlardan we terminallararyň üsti bilen amala aşyrýan nagt däl görnüşindäki tölegini kabul etmek

Her bir geçirilen töleg üçin 0,20 manat möçberinde (GBSS hasaba almak bilen)

 

 

VISA Gold

VISA Classic

VISA Elektron

9.11

Iki ýyllyk hyzmat etmek şerti bilen karty goýbermek, ýagny
karty açmak üçin resminamalary bermek we
bankyň (Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky) tabşyrygy boýunça çykarylan karty bermek hem-de pul serişdelerini, ätiýaçlandyryş we başlangyç depozitine geçirmek üçin kabul etmek

10 manat
(Şol sanda GBUS)

10 manat
(Şol sanda GBUS)

10 manat
(Şol sanda GBUS)

9.12

Karty çalyşmak, ýagny çalşygy geçirmek üçin resminamalary bermek we bankyň (Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky) tabşyrygy boýunça täze karty bermek hem-de pul serişdelerini, karty çalyşmak üçin/jerime kart ýitiren bolsa kabul etmek

10 manat
(Şol sanda GBUS)

10 manat
(Şol sanda GBUS)

10 manat
(Şol sanda GBUS)

9.13

Ýitirilen bolsa täze PIN-kod bermek, ýagny PIN-kody çalyşmak üçin resminamalary bermek we bankyň (Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky) tabşyrygy boýunça konwertde täze PIN-kody bermek hem-de pul serişdelerini-jerimeleri, PIN-kody ýitireni üçin kabul etmek

10 manat
(Şol sanda GBUS)

10 manat
(Şol sanda GBUS)

10 manat
(Şol sanda GBUS)

9.14

Bank (Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky) kartlaryna hyzmat etmäge we olary çykarmaga degişli resminamalary kabul etmek

2 manat
(Şol sanda GBUS)

2 manat
(Şol sanda GBUS)

2 manat
(Şol sanda GBUS)

10. Milli we daşary ýurt pullarynda bank kepillikleri

10.1

Bank kepillik haty bermek (bir gezeklik görnüşde)

kepilligiň möçberiniň  3,0 %

10.2

Bank kepillik hatyň  möhletini uzaltmak ýa-da  üýtgetmeler girizmek

kepilligiň möçberiniň 2,0 %

10.3

Bank kepillik hatyny bermek 10 000 000(on million) manatdan ýokary 50 000 000 (elli million) manada (hasaba girmegi bilen) çenli (bir gezeklik görnüşde)

1,5 %

10.4

Bank kepillik hatyny bermek 50 000 000 (elli million) manatdan ýokary (bir gezeklik görnüşde)

1 %

10.5

Bank kepillik hatynyň möhletini uzaltmak ýa-da üýtgetmeler girizmek

Uzaldylan kepillik möçberinden 1%

10.6

Kepilnamany awizo etmek we gowşurmak

200 $ ýa-da TMB-nyň kesgitlän hümmeti boýunça milli pulda

11. Inžener hyzmatlary

11.1

Eýeçiligiň görnüşine garamazdan edara kärhanalarda gurluşyk gurnama işlerine ölçeg barlaglaryny geçirmek (barlanýan gurluşyk gurnama işiň möçberinden)

5%,
aşaky çägi 1000.00 manat

      BELLIK:

  1. Nyrhlar goşulan baha üçin salgydyň möçberini öz içine almaýar.(Nyrhlaryň 2.8, 2.9, 6.8, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 bentler muňa girmeýär). 
  2. Bankyň öz içinde edilýän konwertasiýa, amalyň geçirilen günündäki  alyş-çalyş amallary üçin kesgitlenen nyrhlar boýunça amala aşyrylýar.
  3. Nyrhlaryň 2.8 we 2.9 bentleri boýunça TMB-nyň ýygymy müşderiler tarapyndan aýratyn tölenýär
  4. Daşary ýurt pulundaky amallar üçin alynýan ýygymlary, TMB-nyň kesgitlän hümmeti boýunça manatda almaga ýgtyýar berilýär.
  5. Bank, Türkmenistanyň Döwlet býujetine alynýan  salgytlary geçirmek boýunça amallardan hiç bir töleg almazdan geçirilýär. (“Salgytlar hakynda”Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň 48-nji maddasynyň 2-nji bölümi).
  6. Nyrhlaryň 7.3 we 9.5 bentlrine Býujet edaralary, Pensiýa we hemaýat tölegler we “Türkmenistan” DTB-nyň işgärleri girmeýär. 
  7. Ýygymlar hyzmat edilen wagtynda tutulyp alynýar.
  8. Nyrhnamanyň 9.8 we 9.9 bentleri 2016-njy ýylyň 1-nji iýulyndan güýje girýär.
Turkmen