Karzlaşdyrma

Türkmenistanyň “Türkmenistan”  Döwlet  täjirçilik banky şu aşakdaky karzlaryň görnüşini hödürleýär: 

2018-nji ýylyň 8-nji ýanwaryndan güýje girýär

1.  Ykdysadyýetiň döwlet eýeçiligine degişli edara görnüşli taraplar:

Karzyň görnüşi

Karzyň möçberi

Göterim derejesi
(ýyllyk %)

Möhleti

(hasaba girmegi bilen)

1.

Önümçilik, abatlaýyş-gurluşyk we hyzmatlar

Çäklendirilmedik

7%

3(üç) ýyla çenli

2.

Işgärleriniň zähmet hakyny tölemek üçin

Çäklendirilmedik

6%

1 (bir) ýyla çenli

3.

Söwda, dolanyşyk serişdelerini satyn almak we gaýry maksatlar üçin

Çäklendirilmedik

7%

2 (iki) ýyla çenli

2.  Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi we onuň tabynlygyndaky edara kärhanalar:

 

Karzyň görnüşi

 

Karzyň möçberi

Göterim derejesi         (ýyllyk %)

Möhleti

(hasaba girmegi bilen)

1.

Söwda, dolanyşyk serişdelerini satyn almak we gaýry maksatlar üçin

Çäklendirilmedik

7%

Çäklendirilmedik

 

 

3.  Jemgyýetçilik guramalar:

 

Karzyň görnüşi

 

Karzyň möçberi

Göterim derejesi         (ýyllyk %)

Möhleti

(hasaba girmegi bilen)

1.

Söwda, hyzmat we gaýry maksatlar üçin

Çäklendirilmedik

10%

Çäklendirilmedik

 

4. Ykdysadyýetiň döwlet eýeçiligine dahylsyz edara görnüşli taraplar we hususy telekeçiler:

Karzyň görnüşi

Karzyň möçberi

(hasaba girmegi bilen)

Göterim derejesi         (ýyllyk %)

Möhleti

(hasaba girmegi bilen)

1.

Önümçilik, abatlaýyş-gurluşyk maksady üçin

Çäklendirilmedik

10% 

3 (üç) ýyla çenli

2.

Ygtyýarnamasy bolan taraplardan gurluşyk tehnikalaryny, ýeňil we ýük awtoulaglaryny satyn almak üçin onuň bahasynyň 60 %-ine çenli (hasaba girmegi bilen) möçberini tölemek üçin

Çäklendirilmedik

 10%

3 (üç) ýyla çenli

3.

Ygtyýarnamasy bolan taraplardan gurluşyk tehnikalaryny we ýük awtoulaglaryny (gurluşyk şertnamalary bolan taraplara, gurluşyk binasynda ulanmak maksady bilen) satyn almak üçin şertnama bahasyndan 15 % göterimini öz serişdeleriniň hasabyna tölän we galan möçberini girew emlägi bilen üpjün edilen ýagdaýynda karz bermek

Çäklendirilmedik

 11%

3 (üç) ýyla çenli

4.

Hyzmat ediş maksatlary üçin

 

Çäklendirilmedik

12%

2(iki) ýyla çenli

5.

Söwda amallary we dolanyşyk harytlaryny satyn almak üçin

Çäklendirilmedik

14%

2 (iki) ýyla çenli

6.

Işgärleriniň zähmet hakyny tölemek üçin (diňe ýuridiki taraplar)

Çäklendirilmedik

8%

1 (bir) ýyla çenli

5.  Türkmenistanyň raýatlaryna sarp ediş maksatlary üçin berilýän karzlar:

Karzyň görnüşi

Karzyň möçberi (hasaba girmegi bilen)

 Göterim derejesi         (ýyllyk %)

Möhleti 

(hasaba girmegi bilen)

1

-üpjünçiligine girew emlägi resmileşdirilen ýagdaýynda  

 15.000 (on bäş müň) manada (hasaba girmegi bilen) çenli;

15%

2 (iki) ýyla çenli

2

-üpjünçiligine zamunlyk, kepillik   resmileşdirilen ýagdaýynda  

 6.000 (alty müň) manada (hasaba girmegi bilen) çenli;

15% 

2 (iki) ýyla çenli

3

-üpjünçiligine girew emlägi resmileşdirilen ýagdaýynda (toý dabarasyny geçirmek we öý goşlaryny satyn almak) karz bermek

15.000 (on bäş müň) manada (hasaba girmegi bilen) çenli;

15%

2 (iki) ýyla çenli

 

“Talyp” karzy

 

 

 

1.

Türkmenistanyň raýaty bolan talyplary bilim maksatlary üçin nagt däl görnüşinde gaýtadan dikeldilýän karz ugry boýunça  karzlaşdyrmak

  10.000 (on müň) manada çenli;

8%

Okuw döwrüniň möhletine görä

2.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ýylyň 28-nji fewralyndaky çykaran 13513 belgili kararyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlaryna gurluşyk (beýikligi 2 gata çenli ýaşaýyş jaýy, garaž, bassyrma we beýleki) işleri üçin

 50.000(elli müň) manada (hasaba girmegi bilen)çenli

8%

3 (üç) ýyla çenli (hasaba girmegi bilen) ýeňillik döwri 1 (bir) ýyla çenli

6.  Türkmenistanyň raýatlaryna ýeňil awtoulag satyn almak üçin “Awtoulag” karzy:

Karzyň görnüşi

Karzyň möçberi

(hasaba girmegi bilen)

 Göterim derejesi         (ýyllyk %)

Möhleti

(hasaba girmegi bilen)

1.

Karzyň resmileşdirlen ýylyny hasaba almak bilen öndürilen ýylyndan 2 (iki) ýyldan ýokary bolmadyk ulag serişdesi boýunça onuň şertnamada görkezilen bahasynyň 60%-ine (hasaba girmegi bilen) çenli karzlaşdyrmak.

60.000 (elli müň) manada (hasaba girmegi bilen)çenli

11%

3 (üç) ýyla çenli

2.

Karzyň resmileşdirlen ýylyny hasaba almak bilen öndürilen ýylyndan 2(iki) ýyldan ýokary, ýöne 5 (bäş) ýyla çenli öndürilen ulag serişdesi boýunça onuň şertnamada görkezilen bahasynyň 50%-ine (hasaba girmegi bilen) çenli karzlaşdyrmak.

40.000 (otuz müň) manada (hasaba girmegi bilen)çenli

12%

3 (üç) ýyla çenli

7.  Edara görnüşli taraplar üçin:

Karzyň görnüşi

Karzyň möçberi

(hasaba girmegi bilen)

 Göterim derejesi         (ýyllyk %)

Möhleti

(hasaba girmegi bilen)

1.

Faktoring amaly esasynda serişde bermek

Çäklendirilmedik

15%

6 (alty) aýa
çenli

2.

Faktoring amaly esasynda berilen serişdäniň möhletini uzaltmak

Çäklendirilmedik

Galyndy möçberine 1% göterim ýokarlandyrmak

6 (alty) aýa
çenli

3.

Bank kepil hatyny bermek

1000000 (bir million) manada (hasaba girmegi bilen)çenli

kepilligiň möçberiniň 3%

bir gezekleýin görnüşinde

4.

Bank kepillik hatyny bermek

1 000 000(bir million) manatdan ýokary 10 000 000 (on million) manada (hasaba girmegi bilen) çenli

kepilligiň möçberiniň 2%

bir gezekleýin görnüşinde

5.

Bank kepillik hatyny bermek

10 000 000(on million) manatdan ýokary 50 000 000 (elli million) manada (hasaba girmegi bilen) çenli

kepilligiň möçberiniň 1,5%

bir gezekleýin görnüşinde

6.

Bank kepillik hatyny bermek

50 000 000 (elli million) manatdan ýokary

kepilligiň möçberiniň 1%

bir gezekleýin görnüşinde

7.

Bank kepillik hatynyň möhletini uzaltmak ýa-da üýtgetmeler girizmek

Çäklendirilmedik

Uzaldylan kepillik möçberinden 1%

 

 

Turkmen